Projekty FF

Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Spoken Slovak in the supraregional area and socio-communication dynamics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0142/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

Implemetation of educational methods for enhancement of the education in field of Technical mechanics

Číslo projektu:KEGA č. 018TU Z-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:TU Zvolen

Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Číslo projektu:KEGA č. 039UMB-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Číslo projektu:039UMB-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu:

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Vypracovali sme testovú batériu na zisťovanie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti. Pri výbere testov sme vychádzali z dvoch testových batérií - EUROFIT a UNIFIT. Testovú batériu...

Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove

Intervention of playful activities to change attitudes of pupils in school physical education

Číslo projektu:VEGA č. 1/0758/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Adamčák Štefan, doc.PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska

Physical activity intervention for the prevention of health of the population of Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0376/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bendíková Elena, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995

Cultural history, identity and national life of the selected Slovak communities living abroad between 1945 – 1995

Číslo projektu:VEGA č. 1/0187/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad).

Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)

Číslo projektu:VEGA 2/0024/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.Koordinátor projektu:Luther Daniel CSc., SAV (zodpovedný riešiteľ)

Občianske aktivity (individuálne alebo skupinové) predstavujú jeden z dôležitých faktorov udržateľného rozvoja mesta. Etnologická analýza aktivít v oblasti ochrany historických hodnôt, presadzovania ekologických konceptov,...

Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

The reflection of the child character and of the childhood in texts of the Slovakian artistic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Demonstration of Slovak and Hungarian identity manifestations in the towns of northern Slovakia in the 19th and early 20th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 1/0352/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Číslo projektu:VEGA č. 1/0519/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá

Ritual Tradition and Dynamics in India – Initiation Ritual Diksha

Číslo projektu:VEGA 1/0064/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Souček, PhD.Koordinátor projektu: